Dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento.


Kaip žinia, 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), kuris yra tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktas, todėl jis Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, pradėtas taikyti nuo 2018 m. gegužės 25 d.

Vadovaujantis Reglamento nuostatomis, kiekvienas duomenų valdytojas ir tvarkytojas privalo pasirūpinti, kad vidinės procedūros, taikomos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės bei kt. atitiktų Reglamento reikalavimus.

Siekiant tinkamai įgyvendinti Reglamento nuostatas, UAB „eLit sistema“ buvo atliktas atitikties Reglamentui vertinimas, parengtas priemonių įgyvendinimo planas ir šios priemonės buvo sėkmingai įgyvendintos.

Atsižvelgiant į Reglamento nuostatas, UAB „eLit sistema“ atnaujino informaciją dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir atitinkamai peržiūrėjo bei atnaujino Programų naudojimo ir paslaugų teikimo taisykles, Asmens duomenų apsaugos ir privatumo politiką ir kt., visa tai yra viešai skelbiama UAB “eLit sistema” el. svetainėje, visi su UAB „eLit sistema“ veikla susijusę asmenys turi su jomis susipažinti ir jų laikytis.

Jeigu norite susisiekti su UAB „eLit sistema“ duomenų apsaugos pareigūnu ir (arba) turite klausimų, susijusių su asmens duomenų saugos užtikrinimu, prašome kreiptis į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@elit.lt, taip pat kreipiantis tiesiogiai į mus Teatro g. 1-14, Vilnius, tel +370 5 2150241.

Iš anksto dėkojame už Jūsų pagalbą, siekiant užtikrinti Jūsų ir mūsų veikloje naudojamų duomenų apsaugą.

Privatumo politika Programų naudojimo taisyklės